top of page
  • Obrázek autoraNa jedné vlně

Zpátky na kolejeJak jsme vás před nedávnem informovali, u chystané rekonstrukce železniční trati už je v běhu posouzení vlivů stavby na životní prostředí (tzv. EIA). Jestli bydlíte blízko trati, může se vás to velmi týkat. Tato stavba se ale více či méně dotkne každého, kdo na dolní Berounce žije. Proto se jí věnujeme i my.

#najednevlne #iniciativazastavkycernosicevsenorysrbsko


Připomínky lze směřovat na příslušný úřad, v tomto případě Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy I, 30-denní lhůta už se blíží ke konci. Mohou je podávat i jednotliví občané. (EDIT: Původně jsme zde nesprávně uvedli, že adresátem připomínek je Krajský úřad. Opravili jsme. Vzorový dopis k dispozici zde, využít v něm můžete naše náměty, nebo zformulovat své vlastní připomínky.) www.uschovna.cz/zasilka/BIAW6VWLAVHPT399-JE8


Jestli jste neměli čas těch 500 stránek podkladů číst, nevadí, udělali jsme to ve spolupráci s "Iniciativou Zastávky Černošice, Všenory, Srbsko" za vás. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1226


V tomto příspěvku najdete přehled hlavních bodů, o kterých byste měli vědět. Přednostně uvádíme ty, které se týkají celého úseku trati.


1/ HLUK Za žádných okolností nechceme na trati vysoké protihlukové stěny. Jejich negativní dopady jsou v mnoha případech vyšší než potenciální přínosy. V projektu rekonstrukce trati se s nimi sice nyní nepočítá, ale nechceme, aby se "jako žolík" vynořily v dalších fázích projednání stavby.


Na druhou stranu ale potřebujeme jiná opatření, protože lidé žijící v nejbližším okolí železnice jsou dlouhodobě vystaveni vysokým hladinám hluku. Týká se to řádově několika stovek budov, mimo jiné také všenorské školky, na kterou se vztahují ještě přísnější normy než na běžné rodinné domy. U stavby s tak zásadním dopadem na životní prostředí se nechceme spokojit s dodržením limitu 70 dB pro tzv. starou hlukovou zátěž (jakkoliv to legislativa v některých případech umožňuje).


Vůbec nejhlučnějším místem na trati je železniční most v Mokropsech. V souladu s městem Černošice proto navrhujeme využít na mostě antivibrační rohože. V zastavěném území obcí zase mohou být řešením tzv. bokovnice (kolejové absorbéry). Na řadě míst ale budou třeba individuální opatření u jednotlivých budov, například výměny oken.


2/ RYCHLOST NA TRATI Návrhová rychlost na trati by neměla převyšovat limity požadované ve společném stanovisku obcí regionu Dolní Berounka, tj. 90 km/h pro nákladní vlaky a 105 km/h pro osobní příměstskou dopravu. 90 km/h je podle dřívějších sdělení ŽESNAD vyhovující i pro provozovatele nákladní dopravy. Navržená rychlost pro osobní vlaky je vyšší než současná, povede (doufejme:) k zvýšení plynulosti dopravy na trati a možnosti navýšit počet spojů.


3/ OCHRANA PŔÍRODY A KRAJINY V dokumentaci k EIA zdá se vůbec není obsaženo posouzení stavby z hlediska zásahu do krajinného rázu dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Účelem tohoto zákona není pouze ochrana krajinného rázu v územích se zvýšenými hodnotami (v chráněných územích a přírodních parcích). Vzhledem k tomu, že trať prochází významnou kulturní krajinou středních Čech (a následně CHKO Český kras), mělo by být posouzení stavby z hlediska krajinného rázu nedílnou součástí projektu i dokumentace EIA.


4/ ZELEŇ Při rekonstrukci trati padne 462 (nelesních) stromů, z toho 292 vzrostlých, s kmenem o šířce nad 80 cm. Součástí podkladů k EIA by měla být podrobnější dendrologická studie. Koncepce řešení zeleně (návrh výsadby nové zeleně) v tak významném území a u tak významné stavby by měla být následně součástí projektu stavby. Podobně se postupuje například při výstavbě dálnic, není to nijak neobvyklý požadavek.


5/ ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU BĚHEM STAVBY Okolí trati bude během stavby zatížené z hlediska polétavého prachu a emisí dusíku. Zřejmě nejvýrazněji se to dotkne Dobřichovic a Všenor. Požadujeme důsledné dodržování navržených opatření proti vzniku a šíření emisí během stavby (např. kropení apod.)


6/ ODTOKOVÉ POMĚRY Odtok srážek není možné řešit zcela stejným způsobem jako dosud. V posledních letech přibývá případů silných přívalových srážek, které ohrožují mnoho domů v obci. Současné vodoteče a propusti pod tratí jsou v řadě případů nedostatečné, nefunkční, případně neplní správně svůj původní účel. Trať zde leckde působí jako bariéra při odtoku dešťové vody a částečně přispívá k lokálním povodním. Požadujeme proto podrobnější rozpracování této problematiky.


Následující připomínky se týkají úseku Mokropsy-Všenory-Dobřichovice, na který jsme se zaměřili podrobněji.


1/ MOST PŘES BEROUNKU A OKOLÍ Železniční most přes Berounku je významným krajinotvorným prvkem, populární a fotogenickou stavbou. Je zásadní, aby si most tuto svoji roli uchoval i po rekonstrukci. Most by měl mít znovu příhradovou konstrukci i současnou barevnost. Konkrétní podoba by měla vzejít z architektonické soutěže.


Koncepční architektonické řešení a citlivé usazení pozemních staveb do krajiny by si ale zasloužila stavba jako celek. Opět je to téma, které by mělo zajímat jak obce, tak vlastníky pozemků v okolí trati.


Součástí železničního mostu by měla opět být lávka pro pěší a cyklisty, širší, pohodlnější a s mírnějším sjezdem než dosud, což kvitujeme.


Kromě lávky navrhujeme ještě zpevněná parkovací stání v prostoru pod železničním mostem. Dříve bylo zvykem, že rybáři a návštěvníci mokropeského jezu nechávali auta právě u mostu a dál podél řeky se pohybovali spíše pěšky. Celá lokalita tak zůstávala poměrně klidná. Poslední dobou to bohužel přestalo platit. Navrhujeme proto obnovit zpevněná parkovací v prostoru pod železničním mostem. Na toto opatření by ale měly navázat další kroky, například v rámci chystané rekonstrukce samotného jezu a v jeho okolí.


2/ PODJEZD U NÁVSI V MOKROPSECH Navrhujeme obnovit podjezd u mokropeské návsi, kde má trať již dostatečnou výšku, aby tudy projely i sanitky či hasičské vozy. To buhužel neplatí o současném podjezdu, který je přibližně o 50 metrů vedle.


3/ MYŠÍ DÍRA Požadujeme zachování propustku na půli cesty mezi lokalitou Na Závisti a Benátkami (tzv. Myší díra). Propustek už sice příliš neplní svoji původní funkci, ale je hojně využíván chodci.


4/ ZÁBORY PŮDY V katastru Všenor má dojít k masívním záborům půdy (jak těm trvalým, tak dlouhodobým v průběhu stavby). Dvě třetiny z toho tvoří zábory půdy nejvyšší bonity. Z tohoto důvodu požadujeme, aby uvažovaná měnírna byla po dobu stavby umístěna v místě bývalé skládky mezi Všenory a Dobřichovicemi, kde způsobí nejmenší škody. Další významné zábory půdy by vznikly budováním nadjezdu, který kategoricky odmítáme, viz dále.


Zábory půdy budou rovněž značné v katastru Karlštejna, místní by rovněž měli v této věci zpozornět.


5/ ZASTÁVKA VŠENORY Kvitujeme návrhy týkající se rekonstrukce budov zastávky včetně dřevěného přístřešku a včetně připojení na vodovod a kanalizaci, obnovení WC a vybudování tepelných čerpadel. V návaznosti na naše dřívější návrhy (a studie, které zpracoval doc. Hájek) budeme žádat o mírné úpravy vnitřních prostor budov tak, aby mohly sloužit také pro potřeby občerstvení (na pražském nástupišti) a jako klubovna pro skauty či jiné místní komunity (budova na berounském nástupišti).


Také prostor zastávky požadujeme upravit v souladu s dřívější studií doc. Hájka. Jde především o zachování podchodu, jeho doplnění o výtahy a odmítnutí dlouhých ramp na nástupiště, vybudování stání pro kola, vybudování zvýšeného pásu na přilehlé silnici pro větší bezpečnost chodců, vybudování podélných parkovacích stání na pražském nástupišti a zastávky pro autobusy, úpravu nevyhovujících odtokových poměrů v prostoru zastávky, výsadbu zeleně atd.


6/ PŘEJEZD versus NADJEZD Jak už je asi zřetelné z našich dřívějších komentářů, kategoricky požadujeme, aby byl opuštěn koncept s nadjezdem trati v lokalitě U Dubu. Stavba by byla v mnoha ohledech vážnou zátěží pro okolí. Především by způsobila nepřijatelný zásah do krajinného rázu. Vypadala by "jako pěst na oko".


Žádáme, aby byl současný přejezd u zastávky Všenory upraven podobně jako v sousedních Dobřichovicích, tj. nakolmen, s upravenou předností jízdy ve prospěch aut, která jedou přes trať, avšak bez rozšířeného prostoru mezi křižovatkou a přejezdem. Přes přejezd jezdí 76 aut denně (daleko méně než na podobných přejezdech v Dobřichovicích nebo Zadní Třebani), návrhy radikálního přebudování přilehlé křižovatky jsou proto zcela neadekvátní.


V případě, že bude vyhověno požadavkům na podjezdy a navazující komunikace, si lze představit, že tento přejezd bude za běžného provozu pro vozidla uzavřen (a otevřen jen pro vozidla IZS nebo za mimořádných okolností).


7/ PODJEZD U KRIJCOSU Věříme, že podjezd poblíž Krijcosu a napojení do oblasti V Luhu (do ulice Všenorská), jak navrhuje obec Dobřichovice, dává smysl. Navržené opatření by měla doplnit také nová místní komunikace ve směru do Všenor (přes lokalitu Sušárna), určená ale pouze pro kola a vozy IZS (v zájmu zachování co největšího klidu podél řeky).


Navržený podjezd usnadní dopravní obslužnost lokality v Luhu, umožní výrazně rychlejší dojezd sanitek a hasičů do všech lokalit mezi řekou a železnicí (ve Všenorech i Dobřichovicích) a zároveň omezí nebezpečné kolizní situace jak na přejezdech, tak na frekventovaných ulicích v okolí.


8/ TRASOVÁNÍ CYKLOSTEZKY V rámci rekonstrukce železniční trati dojde k řadě úprav místních komunikací, jde tudíž o vhodnou příležitost zároveň lépe regulovat cyklodopravu, která je pro tuto lokalitu poměrně značnou zátěží.


Cyklostezku navrhujeme nově vést od železničního mostu v Mokropsech ke křižovatce U Silnice/Na návsi, odtud obnoveným podjezdem na úrovní této křižovatky a dále kolem rybníku Louže a ulicí Na Benátkách (v souladu s předběžným návrhem nového územního plánu Všenor) a dále do ulice Všenorská (k nádraží Dobřichovice).


Louky podél řeky od železničního mostu v Mokropsech až po lávku pro pěší v

Dobřichovicích by měly zůstat klidovou zónou, tj. bez aut i cykloprovozu, vyhrazeny zejména pro pěší, pro rybáře, pro plavce a vodáky, k procházkám se psy a k projížďkám na koních.


Navrženou úpravou se zároveň výrazně uleví ulicím U Silnice a dolní části ulice Květoslava Mašity, kde rovněž cykloprovoz poklesne. Výsledkem by mělo být bezpečnější prostředí pro všechny účastníky silničního provozu.


Ps. Našli jste v dokumentaci k EIA ještě další problematické body? Podějte se o ně v komentářích. Děkujeme.


Příspěvek: Blog2_Post
bottom of page